Põhikiri

Eesti Inglise Kokkerspanjelite Tõuühingu põhikiri

Üldsätted

 1. Eesti Inglise Kokkerspanjelite Tõuühing on Eesti inglise kokkerspanjelite kasvatajate ja omanike vabatahtlik ja mittetulunduslik organisatsioon;
 2. Eesti Inglise Kokkerspanjelite Tõuühingu ametlik lühend on EIKÜ (edaspidi Ühing), inglise keelne nimetus on Estonian English Cocker Association ja lühend EECA;
 3. Ühingu asukohaks on Kalda Talu, Saadjärve, Tartu vald, Tartumaa;
 4. Ühingu majandusaasta algab 01.01 ja lõpeb 31.12;
 5. Ühing on asutatud tähtajatult;
 6. Ühing on juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss, pangaarve, pitsat ja sümboolika;
 7. Ühing juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, eetikakoodeksist, Eesti Kennelliidu (EKL) ja Fédération Cynologique Internationale (FCI) poolt kehtestatud standarditest ning Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest;
 8. Ühing omab õigust moodustada piirkondlikke allüksusi, mis ei ole juriidilised isikud.

Eesmärgid, tegevusalad ja ülesanded

Ühingu eesmärk on ühendada juriidilised ja füüsilised isikud, kes omavad tõutunnistusega inglise kokkerspanjelit(kokkerspanjeleid) ja/või on seotud inglise kokkerspanjelite harrastuse, aretuse, kasvatuse, treeningu või tööga, ühtsesse organisatsiooni

 1. Aidata kaasa inglise kokkerspanjelite tõu arendamisele ja populariseerimisele;
 2. Oma liikmetele igakülgne toetamine, huvide kaitsmine, võimalikult laialdaste võimaluste pakkumine, abi treenimisel, katseteks ettevalmistamisel ja nende sooritamisel;
 3. Lugupidava, hea ja mõistva suhtumise kujundamine loodusesse ja loomadesse;

Ühingu tegevusalad:

 1. Aretuse koordineerimine ja kontroll FCI ja EKL aretustöö eeskirjade alusel, tõu aretuse taseme ja kvaliteedi tõstmine;
 2. Kasvatajate arvele võtmine, seonduvate andmete kogumine, arvestuse pidamine;
 3. Seminaride, inglise kokkerspanjelite erinäituste, katsete, võistluste ja laagrite jt ürituste korraldamine;
 4. Inglise kokkerspanjelite tõukohtunike, töökatsete kohtunike, teiste inglise kokkerspanjelite tõu spetsialistide alg-ja täiendkoolituse ning kursuste korraldamine ja läbiviimine (koolitusluba mittenõudvas mahus) ning organiseerimine;
 5. Tõualase kirjanduse, materjalide ja info kogumine, töötlemine ja väljaandmine;
 6. Kontaktide loomine teiste tõuühingutega ja klubidega, muude kennelühendustega ning analoogsete organisatsioonidega;
 7. Koerte soetamisega ja kasvatamisega seonduvate küsimuste lahendamine ja liikmete ning huvigrupi juhendamine, info andmine;
 8. Ühingu põhitegevusega seotud jae- ja hulgikaubandus;
 9. Oma liikmete huvide esindamine;
 10. EKL-is tõualastes küsimustes arvamuse avaldamine. 

Ühing täidab ülesandeid, mis tulenevad käesoleva põhikirja eesmärkidest ning muid Eesti inglise kokkerspanjelitega seotud ülesandeid.

Liikmeskond

 1. Ühingu liikmeks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes omavad või on omanud inglise kokkerspanjelit ning kes soovivad osaleda ja kaasa aidata Ühingu eesmärkide saavutamisel, sellega seotud ülesannete täitmisel, lahendamisel, tegevustes osalemisel ning kes tunnustavad ja on nõus täitma antud põhikirja ja Ühingu eetikakoodeksit, mis on põhikirja lahutamatu osa.
 2. Ühingu liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik sooviavaldus, leida ühingu liikmete hulgast kolm soovitajat, kelle nimed tuleb ära märkida avalduses. Avaldus esitatakse kodulehe taotluse või e-posti teel. Ühing võib esitada enne otsustamist avaldajale lisaküsimusi või kutsuda ta vajadusel ühingu juhatuse ja liikmetega vestlusele.
 3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise avalduse vaatab juhatus läbi 14 päeva jooksul, avalduse esitamise päevast. Ühingu juhatus annab avaldajale otsusest teada kirjalikult e-posti teel. Positiivse otsuse korral tasub avaldaja sisseastumismaksu ja aasta liikmemaksu Ühingu pangakontole.
 4. Liikmeks astuja loetakse liikmeks peale positiivse otsuse tegemist ja eelnimetatud tasude maksmist.
 5. Sisseastumismaks ja aasta liikmemaks tuleb tasuda 7 päeva jooksul liikmeks arvamise otsusest arvates. Maksu mittetasumisel ettenähtud ajaks, loetakse avaldus ja otsus tühiseks.
 6. Liikme vastuvõtmisest võib Ühing keelduda, kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega, EKL põhikirjaga või antud Ühingu põhikirja ja eetikakoodeksiga.
 7. Keeldumise korral saadetakse avaldajale juhatuse otsuse ärakiri koos põhjendustega.
 8. Ühingu liikmeks vastuvõtmisel laienevad Ühingu liikmele kõik liikme õigused ja kohustused.
 9. Sisseastumis- ja aasta liikmemaksu suuruse ning muud tingimused otsustab üldkoosolek.
 10. Liikme liikmemaksu arvestatakse kalendriaasta põhiselt. Aasta liikmemaks tuleb tasuda jaanuari kuu jooksul ja hiljemalt jaanuari viimaseks päevaks. Liikmemaksu mittetasumisel, tuletab ühing mittetasumist liikmele meelde kahel korral e-posti teel. Tasu mittemaksmisel on Ühingul õigus liige Ühingust välja arvata.
 11. Ühingu liikmel, kellel on liikmemaks tasumata, kuid ta pole saanud Ühingust väljaarvamise teadet, ei saa ta osaleda Ühingu koosolekul hääletajana ega olla valitud juhatusse. Kui juhtorgani liikmel on liikmemaks tasumata, siis peatuvad tema volitused juhtorgani liikmena kuni liikmemaksu tasumiseni.
 12. Ühingu liikme õigused:
 • Osaleda kõigil Ühingu poolt korraldatud üritustel;
 • Võtta hääleõiguslikult osa Ühingu üldkoosolekutest või delegeerida oma hääl lihtkirjaliku volikirjaga teisele Ühingu liikmele. Üks liige saab esindada üldkoosolekul volikirja alusel kuni nelja Ühingu liiget. Ühingu liikmel, kellel on tasumata aastamaks ei saa osaleda üldkoosoleku hääletustel;
 • Valida ja olla valitud juhtorganitesse ning muude organite liikmeks;
 • Saada informatsioon Ühingu tegevuse kohta;
 • Lahkuda Ühingust omal soovil avalduse alusel.

        13. Ühingu liikme kohustused:

 • Järgida Ühingu põhikirja ning eetikakoodeksit, täita juhtorganite otsuseid, määrusi ja eeskirju;
 • Tasuda tähtajaks liikmemaks jm ühingu poolt osutatud teenuste eest;
 • Teatama Ühingu juhatusele, liikmete korrektse arvestuse pidamiseks, kommunikatsiooni võimaldamiseks ning kvaliteetseks igapäevatööks, oma kehtivad isikuandmed ja kontaktandmed. Andmete muutumisest teavitama Ühingut hiljemalt üks kuu peale nende muutumist;
 • Kasutada säästlikult ja otstarbekalt Ühingu vara;
 •  Suhtuda heaperemehelikult loomadesse ja loodusesse;
 • Olla Ühingule lojaalne;
 • Mitte andma edasi Ühingusisest konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele isikutele;
 • Mitte rikkuma ühingu mainet, tegema Ühingule kahju oma halva käitumisega või tegevusega.

14. Liikme väljaastumine:

 • Ühingust välja astumiseks peab liige esitama juhatusele avalduse;
 • Liige loetakse väljaastunuks alates juhatuse vastava otsuse kinnitamise päevast, mitte hiljemalt kui 2-e nädala jooksul peale avalduse esitamist;
 • Makstud liikmemaksu jm summasid väljaastujale ei tagastata;
 • Väljaastunud liige peab Ühingu juhatusele tagastama, 5-e päeva jooksul alates avalduse esitamise päevast, tema käes oleva Ühingu vara.

15. Liikme väljaarvamine:

 • Liige arvatakse Ühingust välja, kui ta on jämedalt eksinud Ühingu põhikirja ja eetikakoodeksi vastu; juhtorganite otsuste vastu; EKL-i normatiivide ja inglise kokkerspanjelit puudutavate eeskirjade vastu; kui ta on oma süülise tegevusega kahjustanud Ühingu mainet või kaotanud enamuse liikmete usalduse, on esitanud enda kohta valeandmeid Ühingusse astumisel või muul korral;
 • Liikme väljaarvamise otsustab juhatus ning annab sellest liikmele teada vähemalt 2-e nädala jooksul peale otsuse tegemist. Juhatuse otsuse võib vaidlustada üldkoosolekul, kelle otsus on lõplik;
 • Juhatuse liikme, juhtorgani või revidendi väljaarvamine Ühingust kuulub ainult üldkoosoleku pädevusse ja see otsustatakse 2/3 häälteenamusega;
 • Makstud liikmemaksu jm summasid väljaarvatud liikmele ei tagastata;
 • Ühingust väljaarvatud Väljaastunud liige peab Ühingu juhatusele tagastama, 5-e päeva jooksul alates juhatuse otsuse teadasaamise päevast, tema käes oleva Ühingu vara.

Juhtimine. Üldkoosolek

 1. Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek. Üldkoosolek kutsutakse kokku korraliselt, vähemalt üks kord aastas Ühingu juhatuse otsuse alusel, peale majandusaasta lõppu. Erakorraline üldkoosolek võidakse kokku kutsuda juhatuse, revisjonikomisjoni või vähemalt 10% liikmete kirjalikul nõudmisel, milles näidatakse üldkoosoleku kokkukutsumise põhjus ja arutlusele tulevad küsimused. Erakorraline koosolek viiakse läbi hiljemalt 30 päeva peale nõudmiste esitamist.
 2. Kutse üldkoosolekule koos päevakorraga saadetakse liikmetele vähemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist. Üldkoosoleku kutsub kokku ja valmistab ette Ühingu juhatus.
 3. Igal liikmel on 1 hääl. Ühingu liige võib oma hääle delegeerida lihtkirjaliku volikirjaga teisele Ühingu liikmele. Üks liige saab esindada üldkoosolekul volikirja alusel kuni nelja Ühingu liiget.
 4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on lihtkirjaliku volikirjaga esindatud 50% liikmetest. Juhul kui ei ole esindatud nõutud hulk hääli, kutsutakse 15 päeva pärast kokku uus üldkoosolek, sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata.
 5. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega, va punktid 3.12.3; 4.8.2 ja 5.7.1 kui otsused võetakse vastu 2/3 koosolekul viibinud liikmete hääletega, ning punkt 8.1 Ühingu tegevuse lõpetamine, mille otsus võetakse vastu 3/4 koosolekul viibinud liikmete häälte arvuga.
 6. Juhul kui hääled jagunevad võrdselt, otsustatakse isikuvalimised või juhatuse liikmete valimised liisu heitmisega, muudes küsimustes võrdsete häälte korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.
 7. Üldkoosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekul viibinud liikmed sh protokollija. Fikseeritud peavad olema kõik poolt- ja vastuhääled iga otsuse kohta.
 8. Üldkoosoleku pädevus:
  • Kõik ühinguga seotud küsimused;
  • Uue põhikirja vastuvõtmine, täiendamine ja muutmine;
  • Juhatuse esitatud majandusaasta aruande- ja tegevusplaani kinnitamine;
  • Ühingu sisseastumise- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise tingimuste kinnitamine;
  • Ühingu juhatuse liikmete ja revidendi valimine, tagasikutsumine ja Ühingust väljaarvamine;
  • Ühingu tegevuse reorganiseerimise ja likvideerimise küsimuse otsustamine;
  • Raamatupidamise aruannete, tegevusaruande ja revisjoniaruande kinnitamine;
  • Muude Ühingu tegevusega seotud küsimuste otsustamine.

Juhtimine. Juhatus

 1. Ühingu juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingut selle igapäevases tegevuses;
 2. Juhatus on 2-5 liikmeline ja valitakse 5-ks aastaks;
 3. Juhatuse pädevuses on:
  • Ühingu jooksva töö ja raamatupidamise korraldamine;
  • Ühingu liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;
  • Liikmemaksude kogumine ja laekumise jälgimine;
  • Koolituste, näituste, seminaride, väljaõppe ja muude ürituste korraldamine;
  • Tõualase kirjanduse, materjali ja info kogumine, töötlemine ja väljaandmine;
  • Inglise kokkerspanjelite kasvatus-ja aretustöö koordineerimine, seda puudutavate normide väljatöötamine, vastavate erilubade väljastamine ja normide täitmise jälgimine;
  • Rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise haldamine ja kontrollimine;
  • Majandusaasta aruande- ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;
  • Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;
  • Üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;
  • Ühingu esindamine, huvide eest seismine ja lepingute sõlmimine sh töölepingute sõlmimine;
  • Toimkondade, allüksuste ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine;
  • Põhivahendite soetamine, rentimine, võõrandamine;
  • Muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
 4. Juhatuse liikme valimine:
   • Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul lihthäälteenamusega Ühingu liikmete seast. Kui juhatuse liige soovib oma volitused lõpetada enne tähtaega või astuda välja Ühingust, peab ta esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Avalduse esitamise hetkest loetakse lõppenuks ka liikme volitused. Juhatuse liikme lahkumise kinnitab üldkoosolek lihthäälteenamusega.
   • Juhatus valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimehe valimisel peavad osalema kõik juhatuse liikmed.

          5. Ühingu juhatuse esimehe ülesanded:

   • Ühingu juhatus esimees koordineerib Ühingu ja juhatuse tegevust;
   • Omab esimese allkirja õigust;
   • Juhatab juhatuse istungeid;
   • Käsutab juhatuse otsuste alusel Ühingu vahendeid, sõlmib jooksva tegevusega seotud lepinguid, annab välja volikirju;
   • Esindab Ühingut käesolevate ja juhatuse poolt antud volituste piires Eesti Vabariigis ja välisriikides;
   • Korraldab juhatuse ametliku informatsiooni levitamist, organiseerib sujuva kommunikatsioonivahetuse ühingu liikmete ja partnerite jt vahel.

           6. Juhatuse liikmete ülesanded:

    • Juhatuse liikmed täidavad ja juhivad üldkoosolekute vahelisel perioodil ühingu tegevust, vastavalt vastuvõetud otsustele, lähtudes põhikirjast ning nad vastutavad Ühingu püsimise ja hea käekäigu ning eesmärkide saavutamise eest;
    • Juhatuse liikmetel on õigus esindada Ühingut kõigis küsimustes, omades selleks juhatuse otsusega antud volitust;
    • Juhatuse koosolek tuleb kokku esimehe või aseesimehe kutsel või kui seda nõuab vähemalt 2 juhatuse liiget. Juhatus käib koos vähemalt 4 korda aastas, vajadusel sagedamini;
    • Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled selle liikmed, sh esimees või aseesimees. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel on otsustav juhatuse esimehe hääl;
    • Juhatuse koosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla koosolekul viibinud liikmed sh protokollija. Fikseeritud peavad olema kõik poolt- ja vastuhääled iga otsuse kohta;
    • Juhatus töötab ühiskondlikel alustel, kui üldkoosolekul ei otsustata teisiti.

            7. Juhatuse liikmete tagasi kutsumine:

   • Juhatuse liikmeid võib tagasi kutsuda juhatuse ettepanekul, 10% liikmete kirjaliku avalduse alusel üldkoosoleku otsusega. Juhatuse liige loetakse tagasi kutsutuks, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.

Rahalised vahendid

 1. Ühingu rahalised vahendid moodustuvad:
 • Sisseastumise- ja liikmemaksudest;
 • Tulust näituse-, ürituse või kursust jms korraldamisest; reklaami, erialakirjanduse ja muu Ühingu tegevusega seotud materjalide ja vahendite vahendamisest ja realiseerimisest;
 • Koerte ostu-müügi ja vastava informatsiooni, vms vahendamisest;
 • Sponsorite eraldised;
 • Annetused, kingitused ja lepingulistest tegevustest saadav tulu, jm tulu oma põhikirjaliste tegevustega seotud ülesannete täitmisest;
 • Ühingu rahalisi vahendeid kasutatakse ainult Ühingu juhatuse esimehe või aseesimehe korraldusel ja juhatuse täielikul nõusolekul
 • Ühingu rahalisi vahendeid kasutatakse:
  • Kohustuslike maksete ja eraldiste tegemiseks, tasumiseks;
  • Ühingu materiaalsete kulutuste katteks sh ürituste korraldamisega seotud kulutuste katteks;
  • Teenuste eest maksmiseks;
  • Töötasude ja stipendiumite maksmiseks.

Aruandlus ja revideerimine

 1. Ühingu aruandlusperioodiks on kalendriaasta. Majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31.detsember;
 2. Ühing teostab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ja esitab aruandeid seadusega ettenähtud korras pädevatele riigiorganitele ning võimaldab kontrolli oma majandustegevuse üle;
 3. Juhatus koostab kalendriaasta lõpus jooksva aasta finants- ja majandusliku aruande ning esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks;
 4. Ühingu majandustegevust, selle vastavust Ühingu põhikirjale ning vahendite sihipärast ja otstarbekat kasutamist kontrollib revident. Revident valitakse 3-ks aastaks üldkoosoleku poolt. Revident ei saa olla Ühingu juhatuse liige;
 5. Finantstegevust revideeritakse vähemalt 1 kord aastas. Revident esitab oma aruande üldkoosolekule

Ühingu reorganiseerimine ja likvideerimine

 1. Ühingu tegevuse lõpetamise otsus võetakse vastu üldkoosoleku otsusega, 3/4 häälteenamusega, kohtuotsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel ja korras;
 2. Ühingu reorganiseerimine toimub üldkoosoleku otsuse alusel, milles näidatakse õigusjärglane (-sed), kellele lähevad üle Ühingu õigused ja kohustused;
 3. Ühingu tegevuse lõpetamiseks moodustab üldkoosolek Ühingu likvideerimiskomisjoni ja määrab kindlaks komisjoni asukoha ja volitused. Likvideerimiskomisjon võtab juhatuselt üle kogu asjaajamise;
 4. Ühingu likvideerimise komisjon peab 30 päeva jooksul teavitama likvideerimisest kõiki võlausaldajaid ja lepingupartnereid;
 5. Ühingu tegevuse lõpetab likvideerimiskomisjoni otsus. Likvideerimiskomisjon korraldab Ühingu vahendite ja vara müügi ning lepingute lõpetamisega kaasnevate kohustuste täitmise;
 6. Tegevuse lõppedes läheb arhiiv üle EKL-ile või õigusjärglasele viimase üldkoosoleku otsuse alusel;
 7. Ühingu tegevus loetakse lõppenuks seaduses sätestatud korras.
 •  
  •