EEtikakoodeks

Eesmärk
Eesti Inglise Kokkerspanjelite Tõuühingu eetikakoodeks reguleerib ja juhib inglise kokkerspanjelite kasvatajate, liikmete, kogukonna, partnerite, koolitajate, kõigi antud tõuga ja antud ühinguga seotud inimeste tegevust ning tööd, sätestab eetilised põhinõuded. Eetikakoodeksi eesmärgiks on aidata kaasa inglise kokkerspanjelite kasvatajate, oma liikmete, kogukonna, partnerite, koolitajate ja kõigi antud tõuga seotud inimeste laitmatule tegutsemisele, eetiliste põhimõtete järgimisele ja väärikale käitumisele. Iga antud tõuga ja antud ühinguga seotud kokkerspanjelite kasvataja, liige, kogukonna liige, partner, koolitaja ja iga tõuga seotud isik, võtab vastavalt oma ametiga või tegevusega kaasneva vastutuse ja kohustuste täitmise üle. Seda tagab igaühe isiklik väärikus, hea käitumine maine vajadus ning nõudlikus, nii enense suhtes, kui ka kaaslaste headele tavadele ja käitumistele kaasa aitamine.

Meie kõigi kõrgeim eesmärk on hoida, kaitsta ja arendada antud tõugu, teha koostööd teiste ühingute ja koertega tegelevate organisastioonidega. Aidata, õpetada, toetada ja suunata inimesi sh lapsi ja noori, õigetele suundadele, kas koera võtmise plaane tehes, koera omades või temaga tegeledes. Kõigi inimeste kohustus on lugupidava, hea ja mõistva suhtumise kujundamine loodusesse ja loomadesse.

Oma tegevusega peab iga isik tegutsema heas usus, vahendid ja viisid ei tohi olla vastuolus eetiliste põhimõtetega FCI, EKL-i määrustega ning EV seadustega.

Koertega seotud eetilised põhimõtted
Iga koera omanik ja ühingu liige käitub nii:
1. Tagab oma koerale head elutingimused, täisväärtusliku toitumise, liikumisvabaduse, vaktsineerib oma koera, teeb parasiidi tõrjet ning osutab vajadusel veterinaarset abi. Kannab hoolt koera eest tema vanaduspäevade lõpuni.
2. Ei oma rohkem koeri, kui jõuab üleval pidada, vastavalt punktile 1.
3. Ei luba oma koeri järelevalveta hulkuma, tagab teistele inimestele ja koertele turvalisuse, järgib omavalitsuse või korteriühistu määruseid jm seaduse sätteid.
4. Avalikus kohas olles ja liikudes koristab oma koera väljaheited.
5. Ei õpeta, kasvata, treeni ega hoolda oma koera vägivaltsete võtetega.
6. Näitustel, üritustel, katsetel jm. käitub viisakalt, ausalt ja on positiivse suhtumisega, ei arvusta kuuldavalt teisi koeri, kohtunikke ega omanikke. Jääb tulemustega rahule ja teeb puudustest omad järeldused.
7. Oma koera paaritada soovides ja soovi kasutada oma koera tõuaretuses järgib ennekõike koera tõule vastavust (seda saab hinnata näitusetulemutega), tervist ja iseloomu. Teeb soovitatud- või aretusnõuetega kehtestatud tervisetestid. Emase koera omanik omab süvenenud eelteadmiseid pesakonna planeerimisest, sünnitusest, järelvastutusest, kehtivatest määrustest ja seadusandlusest. On soovitavalt on läbinud EKL-i kasvatajakoolituse. On olemas kõik normaalsed tingimused pesakonna sünniks ja kasvamiseks. Paaritada ei tohi haigeid koeri.
8. Ei anna oma koera paaritusse kui partnerkoer ei vasta punktis 7 loetletud nõuetele.
9. Müüb kutsikaid ainult EKL tõupaberitega, on aus, ei varja ei vanemate- ega kutsika puuduseid. Iga kutsikaga annab kaasa tõutunnistuse EL vet passi, kiibistab kutsikad, müüb ainult koos ostumüügi lepinguga, annab kaasa kutsika/koera kasvatuse ja hoolduse juhendi. Annab infot tõuühingu olemasolu kohta, teeb koopia antud eetikakoodeksist ja annab kutiskaostjale kaasa
koos teiste dokumentidega, informeerib, et FB-s eksisteerib EESTI INGLISE KOKKERSPANJELITE TÕUÜHINGu ja INGLISE KOKKERSPANJELID kogukonna grupp.
10. Müüb kutsikaid ainult vastutustundlikele isikutele, kes suudavad tulevikus koerale tagada kõik eelnimetatud tingimused koera täisväärtuslikuks eluks. Ei soosii koera kinkimist, kui kingi saaja pole teadlik koera saamisest või ei ole pere või isik seda kindlalt ette planeerinud.
11. Kutsika müüja abistab uusi omanikke kutsika kasvatamisel vajalike nõuannetega.
12. Kui kutsikas või kasvandik seisab möödapäästmatu olukorra ees, et koerale tuleb leida uus kodu või pere, siis kasvataja annab oma abi ja võimaliku panuse uue kodu leidmisel.
13. On aus teiste liikmete, kasvatajate, koeraomanike ja kutsikaostu huviliste suhtes. Soovijatele jagab mitmekülgset tõuga seotud ja ka kogetud infot. Ei varja vigu ja puuduseid. Kui oma nõu ja infot napib, suunab inimese kiiresti teie ühingu liikme või kasvataja poole.
14. Annab oma igakülgse panuse tõu tutvustamiseks ja arendamiseks.
15. On sõbralik ja viisakas EIKÜ liikmete suhtes, ei levita kontrollimata fakte, ei levita laimu ja vaeinformatsiooni. Annab igati oma panuse tekkinud konfliktie lahendamiseks. Teavitab esimesel võimalusel juhatust, kui talle on teatavaks sanud mistahes kõrvalekalded, kas ühingu sees või väljaspool, mis võivad kahjustada nii tõu kui kolmandate inimeste huve.
16. On EIKÜ-le truu ja lugupidav liige, järgib ühingu põhikirja, määruseid, otsuseid jakokkuleppeid. Ei kahjusta oma tegevusega ühingu mainet ja eesmärke.
17. EIKÜ liige on aktiivne, vastavalt võimalustele esitab ettepanekuid, lööb kaasa üritustel, kookkusaamistel ja koolitustel jm. Ta annab endast mistahes moel märku, räägib oma koerast/koertest ja nende käekäigust. Küsib julgelt abi kui on probleeme oma koeraga või
pesakonnaga või vajab nõuannet keegi kolmas isik.

EIKÜ Juhtimine ja toimimine
EIKÜ-l on selge ja arusaadav missioon, ta järgib selle täitmisel ühingu põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimise standardeid ning tavasid. Ta on vabatahtlik ühendus, kus väärtustatakse tema liikmeid, kindlustatakse demokraatlik juhtimine ja kus reageeritakse kiiresti väärtegudele või heast käitumisest kõrvalekaldumisele. Ühing väärtustab kõiki kodanikke, peab oluliseks inimeste kaasamist ja kaasalöömist ja vabatahtlikku pealehakkamist ja tööd. Püüeldakse järjekindlalt oskuslikuma tegutsemise, professionaalsuse ning täiuslikkuse poole, et saavutada ainult häid tulemusi. Kui EIKÜ saab vahendid oma tegevuseks toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt. EIKÜ lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest. EIKÜ kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tulevaste põlvede vajadustega.

Vastutus ja aruandmiskohustus
Ühing annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees. Ühing peab oluliseks aruandmisvalmidust, mille tagab hea juhtimine, sisekliima, koos sisemise aruandlusega ning juhindumine heast raamatupidamise tavast.

Avatus ja läbipaistvus
Informatsioon ühingu liikmeskonna arvu, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav. Ühing ja ta liikmed on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Mõisted
Ühing, EIKÜ (lühend)– organisatsioon ja selle liikmed.
EIKÜ liige– on EIKÜ põhikirjas toodud alustel ühingusse liikmeks astunud isik.
Kogukonna liige– on mistahes isik, kes tegutseb ja osaleb EIKÜ tegemistes, kuid tal puudub liikmestaatus.
Partnerid– EIKÜga koostöös olevad ühingud, isikud jt.
Koolitajad– EIKÜ nime all või tegutsevad koolitajad, seminaride läbiviijad Esindaja- ühingu väline isik, kes tegutseb ühingu nimel, osutab teenust või koolitab ühingu liikmeid või tegutseb ühingu territooriumil.

EIKÜ liikmete ja seotud isikute eetilised põhimõtted
Iga EIKÜ liige, kogukonna liige, partner, koolitaja ja mistahes ühinguga seotud isik võtab endale vaid niisuguseid ülesandeid, mille puhul ta on kindel oma suutlikkuses neid täita lubatud ja kokkulepitud viisil. Ta käitub oma ülesannete täitmisel viisakalt ja väärikalt, rikkumata EIKÜ tavasid ja mainet. Tunneb oma tööd reguleerivaid seaduseid ja on kursis ühingu tööd reguleerivate eeskirjadega ning järgib ühingu tavasid. Ta on alati valmis koostööks, teeb ettepanekuid, on valmis panustama ühingu tegevusesse, on valmis end edasi arendama ja arendama ühingu tegevust. Vajadusel ja võimalsutel tegema uurimus- ja teadustööd.

On kursis teiste ühingute ja kolleegide tegevusega, austab ja väärtustab kolleegide tööd ja kollegiaalseid suhteid. Austab teiste ühenduste ideid ja projekte, teevab meeleldi koostööd. Tunnustavad teiste mõtteviiside erinevust, nende eesmärkide mitmekesisust. Ei räägi taga ega alahinda kolleegi tööd. Suhtub lugupidavalt teistesse kolleegidesse ning ka väljaspool ühingut ei tee midagi, mis võiks heita varju ühingule sh ei avalda ühingu infot, mis ei ole vajalik ega lubatud esitada kolmandatele isikutele. Arusaamatuste või kõrvalekaldumiste avastamisel, pöördub koheselt juhatuse poole. Juhatus garanteerib konfidentsiaalsuse.

Kui mingit olukorda ei ole antud eetika koodeksiga ette nähtud, või seda ei ole osatud ette näha, siis käitutakse, nii nagu seda teeks iga teine isik tema asemel ning teeb seda teiste inimeste või loomade suhtes parimal viisil.

EIKÜ liige, kogukonna liige, partner, koolitaja ja mistahes ühinguga seotud isik räägib ühingust ja tema liikmetest head. Leiab ja kutsub ühinema liikmeid, koolitajaid jt., tutvustab võimalikule inglise kokkerspanjeli huvilisele ühingut ja teenuseid, mida ühing pakub. Hoiab ühingu mainet igal sammul, olles ise selle liige uhkuse ja auga.

Konfidentsiaalsus
Ühing käsitleb konfidentsiaalselt igasugust liikmete, kogukonna liikmete, partnerite, koolitajate ja mistahes ühinguga seotud isikute kohta käivat infot, nii EIKÜ siseselt kui väljaspool seda. Rangelt on keelatud isikute eraelu kohta arvamuste jm. esitatamine ja avaldamine.

Kõigi ühinguga seotud iskute andmed on konfidentsiaalsed, isikuandmete edastamiseks tuleb küsida isiku nõusolekut.

Teenus ja reklaam
Teenus ja reklaam on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega.

Reklaam ei tohi sisalda valet ega „ründavat“ reklaami, ei teha maha kolleegide või teiste koolkondade tööd.

Reklaam ei paku välja teenust, mida tegelikult ei pakuta. Kleinti ei tohi reklaamiga eksitada.

Kõik eeltoodud eetikanõuded kehtivad kõigile Eesti Inglise kokkerspanjelite Tõuühingu liikmetele, kogukonna liikmetele, partneritele, koolitajatele ja mistahes ühinguga seotud isikutele.

EIKÜ-ga seotud eetiliste ja muude probleemide lahendamine on juhatuse pädevuses. Keerulise eetikaprobleemi menetlemiseks ja lahendamiseks moodustatakse vajadusel eetikakomisjon, kaasates pädevaid spetsialiste.